Mobil: +36/30-920-77-66; +36/30-447-33-14
Email: info@gardentoolskft.hu

NYITVATARTÁS: H. - P. 08.-16. SZ. 08. - 14.

Home

Találatok: 1658

.

A GARDENTOOLS KFT. BÉRBEADÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

1. Általános kikötések

1.1. A gépek és berendezések bérbe adására kötött konkrét Bérleti Szerződés a jelen Általános Szerződési Feltételekkel érvényes.

1.2. A szerződés tárgya olyan gépek, berendezések, amelyek a Bérbeadó tulajdonát képezik, vagy olyan szerződéssel vannak a birtokában, amely lehetővé teszi annak bérbeadását.

1.3. Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy a Bérbeadó a Bérlő adatait megvizsgálja, a cégről adatot gyűjtsön, a bemutatott dokumentumokról és a személyazonosságot igazoló iratokról másolatot készítsen. A Bérbeadó ezeket az adatokat a Gardentools Kft. Adatkezelési Szabályzata szerint kezeli. Bármilyen adatváltozásról, Bérlő 5 napon belül köteles értesíteni Bérbeadót.

1.4. Bérlő hozzájárulását adja, hogy amennyiben a Bérbeadóval szembeni fizetési kötelezettségét nem teljesíti és ezért behajtás érdekében Bérbeadó követeléskezelő céget vesz igénybe, úgy jogosult a bérlő adatainak továbbítására a követeléskezelő részére (természetes személynél: név, anyja neve, születési hely és idő, adóazonosító jel, lakcím, telefon, e-mail elérhetőség, jogi személynél: cégnév, cégszám, adószám, telefon, e-mail elérhetőség). A követeléskezelő cég a bérlő adatait a követelés és járulékos költségeinek (adminisztrációs díj, ügyvédi költségek) behajtása céljából a behajtás eredményes befejezésig (peres, peren kívüli és nem peres eljárásban) kezeli.

1.5. Szolgáltatásaink közvetített szolgáltatást is tartalmazhatnak.

2. A gépek, berendezések bérletének létrejötte

2.1. A bérlet a bérleti szerződés aláírásával, vagy a gép átadás-átvételével jön létre, mellyel Bérlő elismeri, hogy előzetesen megismerte és elfogadta Bérbeadó honlapján közzétett Általános Szerződési Feltételeket.

2.2. A bérleti szerződést határozott vagy határozatlan időre lehet kötni. A határozott időre kötött bérleti szerződés határozatlanná válik a gép visszaadásának időpontjáig, melyet a visszavételi jegyzőkönyv igazol.

2.3. A gép (berendezés) átadás-átvételéről és visszavételéről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely egyben teljesítésigazolásnak is minősül. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy a bérlő ismeri a bérbe vett gép és tartozékai rendeltetését és műszaki jellemzőit, a gép műszaki állapotát, az hibamentesen működik, és megtisztított állapotban van. Bérbeadó ismertette a Bérlővel a bérelt gép (berendezés) használatával kapcsolatos előírásokat, tájékoztatta a gép használatával kapcsolatos műszaki és munkavédelmi előírásokról, a szükséges dokumentációkat átadta. Bérlő a gép használatával kapcsolatos jogszabályi előírásokat ismeri. A visszavételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a visszavétel időpontját, a gép műszaki állapotát, tartozékait, az esetleges hiba-, vagy hiányjegyzéket.

2.4. Felek elektronikus úton is szerződhetnek, feltéve, ha Bérlő Bérbeadónak előzetesen átadja a Bérlő ügyvezetőjének (képviselőjének) aláírási címpéldányát, valamint az elektronikus aláíró ügyleti meghatalmazását. Bérbeadó a 2013. évi V. tv. 6:82 §- 6:85 § -ban foglalt az elektronikus úton történő szerződéskötés különös szabályait betartja.

3. Bérbeadó jogai és kötelezettségei

3.1. A Bérleti Szerződés időtartama alatt Bérbeadó jogosult a gépet bármikor megtekinteni, ellenőrizni a használat rendeltetésszerűségét és a karbantartás szakszerűségét, jogosult meggyőződni a gépet használó személyzet szakképesítéséről, valamint arról, hogy a Bérlő személyzete ismeri és betartja a gép használatára vonatkozó biztonsági és munkavédelmi előírásokat.

3.2. A Bérbeadó díjmentesen elvégzi a gépek garanciális és kötelező átvizsgálását és szervizelését.

3.3. A Bérbeadó - külön megállapodás esetén - térítés ellenében elvégzi a gép napi karbantartását, biztosítja az üzemeltetéshez és karbantartáshoz szükséges anyagokat és alkatrészeket (üzemanyag, kenőanyag, tömítés stb.).

3.4. A gép meghibásodása esetén csak a Bérbeadó jogosult a javítás elvégzésére vagy elvégeztetésére.

3.5. A Bérbeadó köteles a hibákat elhárítani és a javítást elvégezni. Bérbeadó nem felel a gép állása miatt keletkezett károkért.

3.6. Amennyiben a Bérlő késedelembe esik a bérleti számlák kiegyenlítésével, a Bérbeadó - előzetes felszólítás után - jogosult a gépet (berendezést) Bérbevevő munkahelyéről vagy telephelyéről elszállítani, ami nem minősül birtokháborításnak.

3.7. A Bérbeadó jogosult a bérleti díjakat időszakosan felülvizsgálni.

4. Bérlő jogai és kötelezettségei

4.1. A Bérlő köteles részletesen megismerkedni a géppel, köteles azt a használati utasításban leírtak szerint rendeltetésszerűen, a Bérleti Szerződésben meghatározott helyen használni. Köteles a gépet munkaidőn túl is zárt vagy őrzött helyen tárolni. A gépet harmadik személynek használatra át nem adhatja. Eltérő megállapodás hiányában az ország területéről ki nem viheti. A Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges a bérlet tárgya felhasználási módjának vagy helyének minden változásához. A Bérlő kötelezi magát, hogy a Bérleti Szerződésben rögzített bármely adat megváltozása esetén haladéktalanul tájékoztatja a Bérbeadót.

4.2. Amennyiben azt a jogszabályok megkövetelik, a Bérlő köteles gondoskodni a gép (berendezés) telepítéséhez szükséges hatósági engedélyek megszerzéséről.

4.3. A Bérlő kötelezi magát, az üzemeltetői feladatok ellátására, továbbá arra, hogy a gépet csak megfelelő szaktudással, gyakorlattal rendelkező személyzet használhatja. Vállalja, hogy a munkavédelmi előírásokra a kezelő személyzetet kioktatja, az előírások betartását folyamatosan ellenőrzi.

4.4. A Bérlő kötelezi magát a karbantartási utasításban szereplő, az üzemeltetéshez szükséges rendszeres karbantartás szakszerű elvégzésére az ezzel járó dokumentációs feladatok ellátására. A nem rendeltetésszerű használatból, gondatlanságból, az elmulasztott vagy szakszerűtlenül elvégzett karbantartásból származó javítási és tisztítási költségeket a Bérlő köteles Bérbeadó számára megtéríteni.

4.5. A rendszeres karbantartás és üzemeltetés költségei - eltérő megállapodás hiányában - a Bérlőt terhelik.

4.6. Az elektromos eszközöket kizárólag Fi relével biztosított hálózatról üzemeltetheti. Amennyiben a bérbe adott eszköz áramvédő kapcsolóval (ÁVK) ellátott, úgy annak a jogszabályok szerinti ellenőrzése a bérlő feladata.

4.7. Bérlő viseli a Berendezés szállítási költségeit Bérbeadó telephelyéről a felhasználás helyére, valamint a bérleti idő lejárta után vissza a telephelyre a gép rakodási, csomagolási költségeivel együtt.

4.8. A Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül Bérlő a gépet nem jelölheti meg és azon reklámanyagot nem helyezhet el.

4.9. A Bérlő minden esetben köteles biztosítani a géphez történő hozzáférést a Bérbeadó számára. Ha Bérbeadó szállítja vissza a gépet, akkor Bérlő kötelezettsége Bérbeadót értesíteni írásban a visszaszállítás időpontjáról, helyéről és az átadó személyéről. Ennek elmaradása esetén Bérlő bérleti díj fizetésének kötelezettsége változatlanul fennáll.

4.10 Bérlő a gép visszaadásánál jelen kell legyen. Amennyiben nincsen jelen és ezért a visszavételi jegyzőkönyvet nem írja alá, ezzel Bérlő visszavonhatatlanul lemond a visszavételi jegyzőkönyvben foglaltak vitatásáról és felel a kárért.

5. Bérleti díj, fizetési feltételek

5.1. A Bérlő a bérelt gép (berendezés) használatáért a Bérbeadónak a konkrét bérleti szerződésben meghatározott bérleti díjat fizeti. A határozott időre kötött bérleti szerződés esetén, ha a Bérlő lejáratkor nem hozza vissza a gépet (berendezést), a szerződés határozatlan idejűvé alakul és Bérbeadó napi bérleti díj számlázására jogosult a gép (berendezés) visszavételét igazoló jegyzőkönyv dátumáig, mely egyben a gép visszaadásának időpontja is.

5.2. Eltérő megállapodás hiányában a számlák késedelmes fizetése esetén Bérbeadó jogosulttá válik a Ptk. 6:155.§ szerinti késedelmi kamatra (mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt összege) és minimum 60 € behajtási költségátalány felszámítására a határidőn túli nyitott számlái után.

5.3. A Bérlő tudomásul veszi, hogy bérleti díjfizetési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a bérbe vett gépet harmadik személytől függő okok miatt nem tudja használni.

5.4. A Bérlő a konkrét bérleti szerződésben meghatározott óvadékot fizeti Bérbeadónak. Az óvadékot Bérbeadó Bérlő külön megkérdezése nélkül felhasználhatja, amennyiben a Bérlő bérleti díj és járulékai fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, avagy a gép károsodik, elvész vagy megsemmisül.

5.5. A bérleti díj fizetése 15 napnál rövidebb bérleti időszak esetén előre, ennél hosszabb bérleti időszak esetén 15 naponként, minden hónap elején és közepén, illetve a szerződés lezárásakor azonnal történik készpénzben, számla alapján. Felek együttműködésüket keretszerződéssel szabályozhatják, ebben állapodhatnak meg átutalásos fizetésről.

5.6. Több telephelyről történő bérlés esetén kiállítható egy számla (gyűjtőszámla).

6. Felelősség

6.1. A Bérlő feltétlen felelősséget vállal a bérelt gépért annak átvételétől kezdődően a kijelölt telephelyen történő hibamentes, tiszta állapotban történő visszaadásáig.

6.2. A gép helyrehozhatatlan károsodása, megsemmisülése, jogtalan eltulajdonítása esetén - mely tényről haladéktalanul értesíti Bérbeadót - a Bérlő köteles megfizetni a gép Bérleti Szerződésben meghatározott és általa elfogadott értékét. Ebben az esetben az óvadék a Bérbeadót illeti, a Bérlő pedig köteles az óvadék és a gép, szerződésben feltüntetett forgalmi értékének a különbözetét megfizetni.

6.3. A Bérlő nem felel a gép rendeltetésszerű használata során bekövetkezett elhasználódásért.

6.4. A Bérbeadó a saját gépjárművével végzett szállítás idejére vagyonbiztosítással rendelkezik a gépre. A biztosítás a Bérlőnek történő átadás után érvényét veszíti.

6.5. A gép használata során harmadik személynek okozott kárért a Bérlő tartozik felelősséggel. Ilyen esetekről köteles haladéktalanul értesíteni a Bérbeadót.

6.6. A Bérbeadó nem felelős sem a közvetett, sem a közvetlen kárért, amely a Bérlőnél vagy harmadik félnél merül fel a gép és berendezés hibája vagy olyan más ok miatt, amely a Bérbeadó befolyásán kívül esik, vagy amely a Bérlő tevékenysége vagy tevékenységének elmulasztása miatt keletkezik. A Bérbeadó nem vonható felelősségre közvetett károkért. A Bérbeadó szerződésszegése esetén, a Bérlő jogorvoslatának mértéke az esedékessé váló bérleti díjra korlátozódik.

7. Kártérítés Felelősség Csökkentés (KFCS)

7.1 A Bérlő kockázatkezelési díj ellenében jogosulttá válik kárenyhítésre.

7.2 A Bérbeadó betöréses lopás-rablás, valamint a KFCS feltételekben felsorolt és definiált a bérleti eszközt károsító eseményeket követően kártérítési fedezettel rendelkezik a bérbe adott vagyontárgyakra vonatkozóan. Kártérítésre jogosult eszköznek kell tekinteni minden, a bérleti szerződésben és a KFCS feltételekben megnevezett, a Bérlő által bérelt eszközt. A Bérbeadó a KFCS feltételekben foglalt lopás, rablás, kártérítési korlátozások és a kártérítési szabályok figyelembevételével - megtéríti a kártérítési események által a bérbe vett eszközökben keletkező károkat. A Bérlő gépcsoporttól függően 10%-os vagy 40 %-os önrésszel rendelkezik, vagyis a kár összegének 10% vagy 40 %-át Bérlő viseli.

7.3 Új, vagy lakossági Bérlőnek kötelező Kártérítés Felelősség Csökkentés szerződést kötnie. Lakossági ügyfeleinknek minden alkalommal kötelező KFCS szerződést kötnie. Nem lakossági ügyfelek esetén új Bérlőnek számít addig minden ügyfél, aki egy tárgyi évben nem bérel min. 10 alkalommal.

7.4 A továbbiakban a Bérlő szabadon dönthet a KFCS megkötéséről.

7.5 Szabadtéren tárolt gépek lopás fedezete Jelen megállapodás értelmében, a biztosítási szerződési feltételek mellett a betöréses lopás fedezet kiterjed a zárt telephelyen belül, szabadtéren tárolt, biztosításra feladott, bérbe adott gépekre. A fedezet azon gépek esetében érvényes, melyek a méretüknél fogva nem helyezhetők el lezárt helyen, mert nem férnek be az épületszerkezetileg kialakított nyíláson.

7.6 Vagyonvédelmi feltételek, melyek teljesülése a biztosító szolgáltatásának feltétele: - A telephely teljes területe körülkerített - A kapu(k) zárására minimum egy MABISZ által minősített biztonsági zár vagy MABISZ által minősített biztonsági lakat szolgál. - Telephely területe megvilágított - A telephelyen a nyitvatartási időn túl élőerős őrzés van, minimum egy fő állandó - szakszolgálat által biztosított - őrszemélyzettel. Az őrszemélyzet vezeték nélküli összeköttetése a szakszolgálattal és/vagy a rendőrséggel (pánikkapcsolós riasztó, rádiótelefon, CB rádió, stb.) biztosított.

7.7 Külön kizárás Nem téríti meg a biztosító a betöréses lopás kárt, ha az a telephely hivatalos vagy rendkívüli nyitvatartási ideje alatt következett be; Nem terjed ki a biztosítás a „megmagyarázhatatlan eltűnés” eseteire. Megmagyarázhatatlan az eltűnés, ha a biztosított vagyontárgy eltulajdonítása nem bizonyított, illetve az eltűnés körülményei nem „rekonstruálhatók."

7.8 Betöréses lopás fogalma: - az elkövető lezárt helyiségbe dolog elleni erőszakkal (nyílászárók be- vagy feltörésével, fal, födém vagy tető kibontásával ill. ezekhez hasonló módon) betört, behatolt, és onnan a biztosított vagyontárgyat eltulajdonította; - az elkövető a lezárt helyiség ajtaját hamis, vagy jogellenesen birtokba vett kulcs használatával, vagy a zárak felnyitására alkalmas idegen eszközzel nyitotta ki, és onnan a biztosított vagyontárgyat eltulajdonította.

8. A Bérleti Szerződés megszűnése

8.1. A határozott időre kötött Bérleti Szerződés a határozott idő elteltével szűnik meg, kivéve, ha a szerződés nem alakul át határozatlan idejűvé.

8.2. A határozatlan idejű szerződés, írásban közölt felmondással és/vagy az eszköz a Bérbeadó részére történő visszaszolgáltatásával szűnik meg.

8.3. A Bérbeadó írásbeli felszólítást követően azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést és elszállíthatja a bérlet tárgyát képező gépet, ha a Bérlő megsérti a Bérleti Szerződés és az Általános Szerződéses Feltételek rendelkezéseit, vagy, ha a Bérlő felszámolás alá kerül vagy megszűnik. Ebben az esetben Bérlő nem akadályozhatja meg a berendezés elszállítását, biztosítja Bérbeadó szabad bejutását az ingatlanra, ahol a berendezés van, és nem tekinti az oda bejutást birtokháborításnak.

9. Záró rendelkezések

9.1. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

9.2. Bérlő reklamációit ezeken a módokon intézheti: elsősorban forduljon az illetékes kirendeltséghez vagy üzletághoz, majd eredménytelenség esetén Bérbeadó ügyvezetéséhez.

9.3. Jelen Általános Szerződés Feltételek a www.kisgepservice.hu weblapon is megtekinthető.

 

Kelt.: Balatonszemes 2020. 01. 01.

 

Kezdőlap

Kategória: